• ts2022-3
  • bannerTS2022-1

???THÔNG BÁO
THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN ĐỢT 3 NĂM 2021
⏰Thời gian thi: Ngày 29/9/2021
? Đăng ký dự thi:
1. Đăng ký theo Link: https://bit.ly/ThiNangKhieu-HHT
2. Gửi đơn về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Hà Tĩnh, CS Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (tải mẫu đơn: https://bit.ly/PhieuDangKy-HHT)
Hotline 0963300555

Back to top