Ngành học: Giáo dục Mầm non

1. Mã ngành: 7140201

2. Tổ hợp xét tuyển: M00: Văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016:  20.5

2017:  14.5

 4. Chuẩn đầu ra 

a. Kiến thức

 * Về kiến thức đại cương:

- Vận dụng những Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;  hiểu biết những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước.

- Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để thực hiện giáo dục tích hợp ở trường mầm non.

- Vận dụng những hiểu về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông;

* Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành:

- Vận dụng một cách sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn giáo dục Mầm non.

  - Vận dụng hệ thống tri thức khoa học ở trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào giảng day mầm non.

    - Vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học vào việc tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo mục tiêu giáo dục Mầm non.

b. Kỹ năng

   - Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi từng độ tuổi và từng cá thể trẻ.

- Tổ chức cuộc sống, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển thể chất cho trẻ.

- Tổ chức hoạt động nhiều mặt: học tập, vui chơi, sinh hoạt và các hoạt động khác nhằm đảm bảo một cách đồng bộ, hài hoà việc phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và các quan hệ xã hội cho trẻ theo mục tiêu giáo dục của ngành Mầm non.

 - Đánh giá hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

 - Lựa chọn, xây dựng đề cương, tiến hành nghiên cứu một đề tài nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non ở mức độ đơn giản, giải quyết một vấn đề nào đó do thực tiễn Giáo dục Mầm non đặt ra.

 - Tự học, tự làm việc với tài liệu khoa học để nâng cao trình độ;

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông;

c. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy ở các trường Mầm non; nghiên cứu khoa học Giáo dục Mần non ở các cơ sở giáo dục.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

6. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Liên hệ

Website: http://nse.htu.edu.vn/ 

Video giới thiệu

 

Back to top