Ngành học: Giáo dục Tiểu học

1. Mã ngành: 7140202

2. Tổ hợp xét tuyển: C20: Văn, Địa, GDCD; C01: Toán, Văn, Lý; C03: Toán, Văn, Sử; D01: Toán, Văn, Anh.

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 15.0 

2017:  15.5

4. Chuẩn đầu ra

 a. Kiến thức

* Về kiến thức đại cương:

- Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước vào quá trình dạy học tiểu học.

 - Vận dụng kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học vào quá trình dạy học tiểu học.

- Vận dụng kiến thức về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành, có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp trong chương trình tiểu học.

- Vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

* Về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành:

- Vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học, phương pháp dạy học bộ môn, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

 - Phân tích được nội dung chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình các lớp bậc Tiểu học.

- Cập nhật những thông tin đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học trong nước và khu vực để khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

b. Kỹ năng

- Lập kế hoạch giáo dục cho từng học kì và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở tiểu học.

- Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện có thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học, đặc biệt là phương pháp tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở tiểu học.

- Dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Quản lí tốt lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; giáo dục học sinh cá biệt. Lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

- Giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

- Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ  Thông tin và Truyền thông.

c. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong mẫu mực.

d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy ở các trường tiểu học; nghiên cứu khoa học Giáo dục Tiểu học ở các cơ sở giáo dục.

- Làm việc tại các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội khác

e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Có thể học tập nâng cao trình độ ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

6. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

7. Liên hệ

Website: http://nse.htu.edu.vn/ 

Video giới thiệu

Back to top