Ngành học: Quản trị kinh doanh

1. Mã ngành: 7340101

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD.

3. Điểm  trúng  tuyển các năm trước:

2016: 15.0 

2017:  15.5

 4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng khối kiến thức chung của khối ngành, kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị kinh doanh; trang bị các kiến thức nền tảng cần có cho một nhà quản trị doanh nghiệp;
3. Nắm vững và vận dụng thành thạo khối kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh trong các lĩnh vực: Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất và các kiến thức chuyên ngành bổ trợ trong ngành quản trị kinh doanh.
4. Có kiến thức về ngoại ngữ tối thiểu đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn;
5. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
6. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
* Kỹ năng nghề nghiệp
8. Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong quản lý kinh tế, kinh doanh (bao gồm các kỹ năng phát hiện vấn đề quản lý, khái quát hóa và mô hình hóa vấn đề, phân tích định tính và định lượng vấn đề, thu thập thông tin và phân tích thông tin);
9. Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức. Sinh viên sẽ có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quản lý phát sinh thông qua các công cụ Internet, sách báo; có kỹ năng ứng dụng các công cụ thu thập và phân tích thông tin cho mục đích hình thành và kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, quản lý;
10. Có kỹ năng nhận diện, phân tích tác động của các yếu tố kinh tế xã hội trong và ngoài doanh nghiệp đến hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó người học có kỹ năng lập các mô hình phân tích và lựa chọn phương án chiến lược trong từng trường hợp cụ thể;
11. Có kỹ năng sáng tạo và đổi mới để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh đầy biến động;
12. Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
13. Biết hoạch định và triển khai các hoạt động về tổ chức và phát triển doanh nghiệp: tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu;
14. Có kỹ năng cơ bản của cán bộ Quản trị kinh doanh và thuần thục các kỹ năng của chuyên ngành được đào tạo như quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý Marketing, quản lý sản xuất, quản lý rủi ro; có năng lực cơ bản đáp ứng những đòi hỏi từ các công việc Quản trị kinh doanh cũng như trong cuộc sống đặt ra; đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc các lĩnh vực Quản trị kinh doanh;
* Kỹ năng mềm
15. Kỹ năng tự chủ (các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời...);
16. Kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau);
17. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);
18. Kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức, …);
19. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực kinh doanh để vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn cũng như làm việc trong môi trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu;
20. Các kỹ năng mềm khác phục vụ cho cuộc sống và phát triển cơ hội nghề nghiệp của sinh viên;
21. Có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
22. Sinh viên tốt nghiệp được giáo dục và rèn luyện ý thức để sẵn sàng đương đầu với khó khăn trong công việc, tự chủ trong việc ra các quyết định quản trị và tự chủ trong thực hiện công việc;
23. Có năng lực phân công công việc và có ý thức chịu trách nhiệm về các quyết định hay công việc do mình thực hiện;
24. Sinh viên tốt nghiệp được giáo dục và rèn luyện để có khả năng làm việc và bảo vệ uy tín nghề nghiệp của mình thông qua giữ vững đạo đức nghề nghiệp, có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác với đối tác và phục vụ khách hàng theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn hành nghề và đạo đức nghề nghiệp, …;
25. Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật và các thông lệ kinh doanh.

5. Cơ hội việc làm

.................

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://ent.htu.edu.vn/

 

Back to top